Katalóg nápadov a iniciatív

"Catalog of social and social entrepreneurial ideas and initiatives"


CATALOG IN ENGLISH LANGUAGE

You can download "Catalog of social and social entrepreneurial ideas and initiatives".KATALÓG V SLOVENSKOM JAZYKU

Môžete si stiahnuť "Katalóg nápadov a iniciatív sociálnych projektov a projektov sociálneho podnikania".

O katalógu

Týmto katalógom chceme my, účastníci tréningového kurzu "Social Entrepreneurship Impact Lab", šíriť myšlienky sociálneho podnikania a motivovať mládežníckych lídrov k naštartovaniu vlastných sociálnych projektov alebo sociálnych podnikov. Chceme ich povzbudiť k tomu, aby vlastnými nápadmi a aktivitami pomáhali meniť tento svet k lepšiemu.

"Katalóg nápadov a iniciatív" je prezentáciou projektov a projektových nápadov, ktoré vznikli alebo boli ďalej rozvinuté vďaka tréningovému kurzu pre pracovníkov s mládežou Erasmus+. Do všetkých projektov účastníkov sme zapojili mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, pretože jedným z našich cieľov je prispieť k redukcii sociálnych problémov nezamestnaných, marginalizovaných a znevýhodnených skupín mládeže.

Každý účastník tréningového kurzu sa venoval jednému z troch typov projektov: sociálny projekt, európsky mládežnícky projekt (Erasmus+ alebo Európsky zbor solidarity) alebo projekt sociálneho podnikania. Keďže založenie a spustenie sociálneho podniku je zložitejšia a komplexná úloha, boli sme povzbudzovaní aj k implementácii malých sociálnych projektov. Riadili sme sa pravidlom, že malé projekty, ktoré sa podarí implementovať prinesú spoločnosti väčší osoh ako prezentované veľké idealistické projekty, ktoré sa nikdy v skutočnosti nezrealizujú. Tiež sme viedli veľa diskusií o európskych príležitostiach pre mládež a niektorí z nás sa rozhodli uchádzať o grant. Veríme, že príprava a implementácia týchto projektov posilnila naše kompetencie v práci s mládežou a kompetencie potrebné pre prácu v sociálnej ekonomike.

V tomto katalógu tiež popisujeme príklady dobrej praxe tých sociálnych projektov alebo sociálnych podnikov, ktoré boli implementované na Slovensku alebo v Arménsku. Navštívili sme a diskutovali sme o týchto projektoch počas exkurzií a skupinových aktivít a myslíme si, že sú hodné zdieľania. Prosím, zoznámte sa s nimi a inšpirujte sa.

O jednotlivých typoch projektov si môžete prečítať v troch sekciách tohto katalógu. Zahrnuli sme tu aj niektoré nápady, ktoré počas tréningového kurzu vznikli ale na svoju implementáciu ešte len čakajú. Ku všetkým trom sekciám katalógu sme pripojili aj popis, aby ste si v katalógu mohli rýchlo prečítať základné informácie o všetkých troch typoch projektov. Ľahko si môžete vybrať vybrať ten, ktorý je pre vás najatraktívnejší.

Malými krokmi môžeme začať meniť svet k lepšiemu už dnes!

Táto brožúra "Katalóg nápadov a iniciatív sociálnych projektov a projektov sociálneho podnikania" bola vytvorená účastníkmi tréningového kurzu "Social Entrepreneurship Impact Lab" / "Laboratorium sociálneho podnikania" realizovaného v roku 2019 v rámci Erasmus+ programu pre mládež Európskej komisie.

Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a omisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.

Pre viac informácií o tomto projekte kliknite TU.

About the Catalog

By this Catalog we the participants of the training course wish to spread the spirit of social entrepreneurship, motivate other youth leaders to start their own social projects or social businesses and spread the idea of making the world better through our own actions.

The Catalog is a presentation of projects and project ideas that we created or further developed thanks to the Erasmus+ training course. In all our projects young people with fewer opportunities are involved as we decided to contribute to reduction of socially pressing problems of unemployment and marginalization of youth with fewer opportunities.

All of us worked on one of three types of projects: Social project, European youth projects (Erasmus+ or European Solidarity Corps) or Social enterprise. Starting a social enterprise is a very complex task, therefore we were encouraged to make our first step by implementation of smaller social projects. We followed the rule that even a small project that was implemented brings much greater benefit to society than a great big idealistic project that was never implemented. We often discussed European opportunities for youth and some of us decided to apply for grants. We hope experience with implementation of these projects will be a good base for our future in Social enterprises or youth work.

This Catalog also presents examples of good practice of social projects and social entrepreneurial projects implemented in Slovakia and Armenia. We visited or discussed these projects during excursions and group activities and consider them worth sharing. Please get to know them and hopefully get inspired.

You can read about various projects in three sections of this Catalog based on the three types of projects we were working on. We also included ideas that we came up with and are still waiting for their implementation.

We added an introduction to all three sections in the Catalog, so that you can quickly read the basics about all three types of projects and easily choose one for you.

With small steps we can start changing the world for better even today!

This booklet " Catalog of social and social entrepreneurial ideas and initiatives" was developed by participants of the Training Course "Social Entrepreneurship Impact Lab" in 2019 in the context of "Erasmus+" Programme of European Commission.

The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Commission or the European Union. The National Agency and the Commission are not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Katalóg bol vytvorený počas tréningového kurzu Erasmus+ s názvom "Social entrepreneurship Impact Lab". Tréningový kurz Erasmus+ realizovala organizácia S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu v spolupráci so zahraničnými partnermi: Mladiinfo CR (Česká republika), "Youth Life" Educational NGO (Arménsko) a Young Generation (Gruzínsko).